ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้ง แบบ  Unix Bese
 และ Windows Bese
 
เอการประกอบ การจดทะเบียน
โดเมน เนม ภายใต้ .TH
     รายละเอียด .CO.TH
     รายละเอียด .AC.TH
     รายละเอียด .IN.TH
     รายละเอียด .GO.TH
     รายละเอียด .OR.TH
รายละเอียดการ จดทะเบียนโดเมน .AC.TH
 
    .AC.TH เป็นโดเมนเนม สำหรับสถาบันการศึกษา ผู้สมัครขอลงทะเบียนโดเมนเนมภายใต้
     หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนในประเทศไทยหลักฐานสำหรับการขอลงทะเบียน
     อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 
                หนังสือจัดตั้งโรงเรียน
                กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือ
                   รับรองหน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม
                   พร้อมทั้ง ประทับตราและเซ็นต์รับรองโดยท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน
                   
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.