ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้ง แบบ  Unix Bese
 และ Windows Bese
 
เอการประกอบ การจดทะเบียน
โดเมน เนม ภายใต้ .TH
     รายละเอียด .CO.TH
     รายละเอียด .AC.TH
     รายละเอียด .IN.TH
     รายละเอียด .GO.TH
     รายละเอียด .OR.TH
รายละเอียดการ จดทะเบียนโดเมน .CO.TH
    ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการวางนโยบายศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทยครั้งที่ 1/2543
 วันที่ 31 สิงหาคม 2543 เห็นสมควรให้การจดทะเบียนชื่อโดเมนภายใต้ ".CO.TH" ของแต่ละ บริษัท/ห้างหุ้น
 ส่วนจำกัดสามารถกระทำได้ มากกว่า 1 ชื่อโดยชื่อที่สามารถจดได้นอกเหนือจากชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใด
 ของชื่อบริษัทจะต้องเป็นการค้า (Trademark)ที่มีการจดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยระเบียบ
 ดังกล่าวนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดนโยบาย ดังนี้
    1. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่เป็นชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังใช้เงื่อนไขเดิมคือ ต้องเป็น
    ชื่อเต็มชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้น ๆและต้องแสดงหลักฐาน
    การจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
                           ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
                           หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
                          ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
                          ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.09)
                          ทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัทต่างด้าวในประเทศไทย (ท.ค.0506)
   และการขอจดทะเบียนโดเมนที่เป็นชื่อขององค์กรนี้จะสามารถขอได้เพียงหนึ่งชื่อต่อหนึ่ง องค์กรเท่านั้น
            
    2. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) จะต้องแสดงหลักฐานการเป็น
    เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ซึ่งได้ดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง
    3. การขอจดทะเบียนชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้า (Trademark) ไม่สามารถใช้ชื่อย่อหรือใช้
    เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องหมายการค้าได้
            
    4. คำแปลของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถนำมาขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้ ยกเว้นการจดทะเบียน
    เครื่องหมายการค้านั้นมีการระบุเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้วย
            
    5. ในกรณีที่ไม่มีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาอังกฤษไว้ สามารถใช้ทับศัพท์
    ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษซึ่งพ้องเสียงกับภาษาไทย) ในการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนได้
            
    6. ในกรณีที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หมดสิทธ์ในเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใด ๆ ผู้อื่นสามารถ
    ทักท้วงเพื่อขอยกเลิกชื่อโดเมนที่มาจากเครื่องหมายการค้าของบริษัท/ห้างหุ้น ส่วนจำกัดนั้น ๆ ได้
            
    7. ในกรณีที่เครื่องหมายการค้า (Trademark) และ/หรือ ชื่อ/ชื่อย่อ/ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อบริษัท ห้างหุ้น
     ส่วนจำกัด ตรงกันให้ยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ขอจดทะเบียนโดเมนก่อน (First-Come-First-Serve Basis)
            
    8. ในกรณีที่เกิดข้อโต้แย้งขึ้น ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย จะไม่เป็นตัวกลางใน ข้อขัดแย้ง
    ใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ถือครอง โดเมน เนม คู่กรณีทั้งสองฝ่ายจะต้อง ทำการ ตกลงกันเอง และแจ้ง
    เป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
            
    9. ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียน ชื่อโดเมน
    ในขั้นตอนสุดท้าย
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.