ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้ง แบบ  Unix Bese
 และ Windows Bese
 
เอการประกอบ การจดทะเบียน
โดเมน เนม ภายใต้ .TH
     รายละเอียด .CO.TH
     รายละเอียด .AC.TH
     รายละเอียด .IN.TH
     รายละเอียด .GO.TH
     รายละเอียด .OR.TH
รายละเอียดการ จดทะเบียนโดเมน .GO.TH
 
    GO.TH สำหรับการใช้ของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงหรือหน่วยงานรัฐบาล ผู้สมัครขอจดทะเบียน
     ภายใต้หมวดหมู่นี้จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย หลักฐานสำหรับการขอลงทะเบียนดังต่อไปนี้
 
          หนังสือที่ทางหน่วยงานแจ้งชื่อโดเมนเนม .go.th ให้ทาง ผู้บริหารเทคโนโลยี
         สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของกระทรวง/กรมต้นสังกัด รับทราบ
                  
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.