ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้ง แบบ  Unix Bese
 และ Windows Bese
 
เอการประกอบ การจดทะเบียน
โดเมน เนม ภายใต้ .TH
     รายละเอียด .CO.TH
     รายละเอียด .AC.TH
     รายละเอียด .IN.TH
     รายละเอียด .GO.TH
     รายละเอียด .OR.TH
รายละเอียดการ จดทะเบียนโดเมน .IN.TH
 
  IN เป็นชื่อย่อมาจาก individual/incorporation และผู้ดำเนินการจดทะเบียน .in.th จะต้องมีเอกสาร
   หลักฐานสำหรับการขอลงทะเบียนดังต่อไปนี้
 
         1. สำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 
              ทะเบียนบริษัท (ท.ค.0401)
              หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
              ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
              หนังสือรับรององค์กร/club/group
 
         2. สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย
              เอกสารทั้งหมดต้องมีลายเซ็นต์ กำกับมาบนเอกสาร  
                
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.