ไทยอีซีโฮส ดอด คอม
  ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การบริการ
เว็บโฮสติ้ง แบบ  Unix Bese
 และ Windows Bese
 
เอการประกอบ การจดทะเบียน
โดเมน เนม ภายใต้ .TH
     รายละเอียด .CO.TH
     รายละเอียด .AC.TH
     รายละเอียด .IN.TH
     รายละเอียด .GO.TH
     รายละเอียด .OR.TH
รายละเอียดการ จดทะเบียนโดเมน .OR.TH
 
  OR.TH สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และผู้ดำเนินการจดทะเบียน .or.th จะต้องมีเอกสาร
   หลักฐานสำหรับการขอลงทะเบียนดังต่อไปนี้
 
         1. สำหรับองค์กร ใช้เอกสารการจัดตั้งองค์กร ที่ออกโดยทางราชการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
              หนังสือจัดตั้งสมาคม
              หนังสือจัดตั้งมูลนิธิ
         2. กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งองค์กรได้นั้น รบกวนแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย
         ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่
         เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.