วิธีการเข้าใช้งาน Direct Admin Control Panel
 
        โดยสามารถเข้าระบบ control panel ได้โดย พิมพ์ที่ address bar
ของโปรแกรม browser โดย https://www.yourdomain.com:2222
จะปรากฎตามรูปที่ 1.
 
 
ระบบจะถามเรื่องการรักษาครวามปลอดภัย ให้ทำการตอบ Yes แล้วจะเข้า
สู่หน้า login หากท่านใช้ IE ver.7 ขึ้นไป ระบบจะถาม
" There is a problem with this website's security certificate."
ให้คลิกที่ "Continue to this website (not recommended)."
แล้วจะเข้าสู่หน้า login ตามรูปที่ 2.
 
 
 
รูปที่. 1  
   
      ทำการ login เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password ที่ทางเรา
แจ้งให้ทราบ เมื่อเข้ามาสู่ระบบ Direct Admin Control Panel เรียบร้อย
 
 
 
 
 
รูปที่. 2  
   
      เมื่อเข้ามาสู่ระบบ Direct Admin Control Panel เรียบร้อย จะมีลักษณะ
ดังรูปที่ 3. โดยระบบการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆดังนี้
 
- Your Account เป็นส่วนของการจัดการ ระบบของ User account
ต่างที่เข้าใช้งานระบบต่าง เช่น Ftp Account, MySql Account และอื่นๆ
 
- Email Management เป็นส่วนของการจัดการระบบ Email Account
ตั้งแต่สร้าง ลบ แก้ไขและ อื่นๆ
 
- Advance features เป็นส่วนระบบเพิ่มเติมการทํางานรูปแบบต่างๆ
ที่ระบบสามารถจัดทําให้ได้เช่น ทํา redirect หน้าเว็บไซต์ไปที่ต่างๆ
เข้าสู่ระบบ phpMyAdmin เป็นต้น
 
 
 
 
รูปที่. 3  
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.