วิธีการสร้าง Database
 
       การสร้าง database MySQL ต้องทำการสร้างบนระบบ control panel
โดยสามารถเข้าระบบ Control Panel แล้วคลิกที่ Mysql Management
เพื่อสร้าง / จัดการ Database name ดังรูปที่ 1.
รูปที่. 1
 
คลิกที่ Create New Database เพื่อทําการสร้าง Database name
ได้ตามจํานวน Database name ที่ package ที่ใช้บริการกําหนดไว้ให้
ดังรูปที่ 2.
รูปที่. 2
 
 
หลังจากคลิกที่ Create New Database แล้วจะทําการแสดงรายละเอียด
ดังรูปที่ 3. และให้ทําการใส่ รายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน แล้วทําการ
คลิกที่ create เพื่อทําการสร้าง Database name
รูปที่. 3
 
 
 
      เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยทําการกดที่ปุ่ม create เมื่อระบบ
ดําเนินการสร้างเรียบร้อย จะแสดงรายละเอียด Database name ที่เรา
ทำการสร้าง รายละเอียดที่เราได้สร้างไว้แล้วขึ้นมาในรายการ ตามรูปที่ 4.
ต่อไปสามารถนำ Database name ไปใช้งานได้ตามต้องการ
รูปที่. 4
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.