วิธีการสร้าง Email Account
 
        E-Mail Management เป็นเครื่องมือที่สร้าง Email Account
ซึ่งจะสามารถ สร้าง Email Account ใช้งานระบบ email มีขั้นตอนดังนี้
 
        เลือกที่เมนู Email Account เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าตาดังรูปที่ 2.
ระบบจะแสดงตารางรายชื่อ Email ที่ทําการสร้างไว้แล้วในระบบ
 
 
รูปที่. 1  
   
ทําการเลือกที่เมนู Create mail account เพื่อทําการเพิ่มชื่อ Email ที่ต้องการ
สร้างขึ้นใหม่ เมื่อทําการคลิ๊กแล้วจะเข้าสู่ระบบสร้างดังรูปที่ 3.
 
รูปที่. 2  
   
   
ให้กรอก user email และ password ตามตัวอย่างรูปที่ 3. โดยใส่ขนาดพื้น
ที่ Mail Box หน่อยเป็น MB เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้กดที่ปุ่ม Create
เพื่อทำการสร้าง email account
 
 
รูปที่. 3  
   
   
   
      เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยทําการกดที่ปุ่ม create เมื่อระบบ
ดําเนินการสร้างเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่าง List user email ซึ่งจะแสดง
รายละเอียดที่เราได้สร้างไว้แล้วขึ้นมาในรายการ ตามรูปที่ 4.
 
ต่อไปสามารถนำ email account ไปใช้งานได้ตามต้องการ
 
 
รูปที่. 4  
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.