วิธีการสร้าง USER FTP ด้วย FTP Management
 
        FTP Management เป็นเครื่องมือที่สร้าง FTP Account ซึ่งจะสามารถ
สร้าง User Account ไว้ใช้ สําหรับการเชื่อมโยงกับServer ด้วย port ftp
โดยสามารถ ใช้งานผ่านโปรแกรม Ftp ต่างๆ เช่น Cute ftp , Ws ftp หรือ
Dreamweaver ไว้เพื่อทําการ upload file ต่างขึ้น server
 
 
 
รูปที่. 1  
   
เริ่มต้นการใช้งานให้ไปที่ เมนู FTP Management จะเข้ามาสู่ระบบ
จะปรากฏตามรูปที่ 2. การสร้าง user ftp โดยที่ทําการ click ไปที่ Create
FTP account จะเข้าสู่ระบบการสร้าง User ftp ดังรูปที่ 3.
รูปที่. 2  
   
   
ให้กรอก user ftp และ password ตามตัวอย่างรูปที่ 3. และรายละเอียด
ต่างๆ มีดังนี้
 
Domain : Ftp account with the root directory in the domains home directory (one up from the public_html) ( เป็นการสร้าง user ftp ที่ทําการสร้าง root directory ขึ้นมาใหม่เป็นของตัวเองอย่างเช่น user root ของ Domain ได้ )
รูปที่. 3  
  Ftp : Ftp account with the root directory in the domains public_ftp directory (เป็นการสร้าง user ftp ที่สามรถ connect เข้าสู่root directoryได้ )
   
  User : Ftp account with the root directory as the users name in the public_html directory ( เป็นการสร้าง user ftp ที่สามรถ connect เข้าสู่ directory ของ user นั้นๆเองได้ไม่สามารถเข้า root directory ได้ )
   
  Custom : /home/username ( เป็นการสร้าง user ftp ที่สามรถ connect เข้าสู่ directory ที่กําหนดได้ )
   
      เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยทําการกดที่ปุ่ม create เมื่อระบบ
ดําเนินการสร้างเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่าง List user ftp ซึ่งจะแสดง
user ftp ที่เราได้สร้างไว้แล้วขึ้นมาในรายการ ตามรูปที่ 4.
 
รูปที่. 4  
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.