วิธีการสร้าง การติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Access
 
      ODBC Data Source เป็นการสร้างการเชื่องต่อให้ server รู้จักตัวฐาน
ข้อมูล(ในที่นี้เราขออธิบายการเชื่องต่อกับ Microsoft Access ) ที่เราได้สร้างขึ้น
มาจากโปรแกรม Microsoft Access แล้ว โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้
 
     1. ให้ทำการ upload ฐานข้อมูลที่เราได้สร้างไว้จาก โปรแกรม Microsoft
          Access เช่น database.mdb โดยให้เราทำการ upload เข้าไว้ที่ root
          folder หรือ จะสร้าง sub folder ย่อเพื่อเก็บฐานข้อมูลไว้ก็ได้ครับ
 
      2. เมือเราทำการ upload ฐานข้อมูลแล้ว ให้ทำการ login เข้าระบบ control
          panel ของเว็บไซต์ของคุณ สามารถ เข้าระบบ แล้วใส่ username และ
          password ของ site คุณเพื่อทำการ login เข้าระบบ control panel
 
รูปที่. 1       3. เมือเราทำการ login เข้าระบบ control panel ได้แล้ว ให้คลิ๊กที่เมนู
            Add Access Data Source (รูปที่ 1.) ในหัวข้อ ODBC Data Source
            เพื่อทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของเรากับ Server
   
     
        แสดงหน้าที่ 1 | 3  Next    
        1 | 2 | 3
   
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.