การจัดการ SPAM Email ด้วย Spamassassin Setup

Spamassassin Setup ขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่า Spamassassin มีดังนี้


1. เข้าที่เมนู Spamassassin Setup


2. เปิดการทำงานของ Spamassassin Setup ดังรูป (หากคลิก Disable จะเป็นการปิดการทำงาน)


3. เลือกว่าจะให้ Spam Mail ไปไหน โดยมีตัวเลือกดังนี้

-Inbox (don't block it) : ให้อยู่ใน inbox (ไม่บล็อค)
-Redirect it to the catch-all ~/.spamassassin/spam folder :
ย้าย spam ไปที่โฟลเดอร์~/.spamassassin/spam
-Send the spam to the appropriate users's spam folder :
ย้าย spam ไปที่โฟล์เดอร์ spam ซึ่งจะอยู่ใน Webmail โดยแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้
-Delete the spam : ลบ Spam mail ทิ้งทันที


4. เลือกระดับของการกรอง
คำอธิบาย : คะแนนยิ่งน้อยยิ่งกรองได้ดี แต่อาจจะกรองอีเมล์ที่ไม่ใช่ spam ออกไปด้วย ส่วนคะแนนยิ่งมากยิ่งกรองได้น้อย

Low Threshold (5.0) : คะแนนต่ำ
Medium Threshold (7.5) : คะแนนปลานกลาง
High Threshold (10.0) : คะแนนสูง
Custom Threshold : เป็นการกำหนดคะแนนที่ต้องการเอง


5. เลือกที่จะลบ spam ที่มีคะแนนสูงหรือไม่

Yes, block all spam scoring higher than: ... (1-99, no decimals) : บล็อคอีเมล์ที่มีคะแนน spam สูงกว่าตามที่กำหนด
No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section : ไม่บล็อค โดยให้ใช้ค่าระดับการกรองในหัวข้อที่ 4 เป็นตัวกำหนดแทน


6. การกำหนดหัวข้อให้ Spam Mail

Yes, set the subject to the following : เปลี่ยนหัวข้อตามที่เรากำหนด เช่น [SPAM]
No, leave the subject unchanged. : ไม่เปลี่ยนหัวข้อของ Spam Mail


7. ให้ทำอย่างไรกับเนื้อหาของเมล์ที่เป็น Spam

Don't use attachments (dangerous). : ไม่ทำเป็นไฟล์แนบ แบบนี้จะอันตรายเพราะ script ที่แฝงมาใน spam อาจจะทำงานได้
Use attachments. : ทำเป็นไฟล์แนบ โดย script ที่แฝงมาจะไม่สามารถทำงานได้้ทันที
Use text-only attachments. : ทำเป็นไฟล์แนบเฉพาะข้อความเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะปลอด??ัยที่สุด


8. พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ต้องการบล็อค

 


9. พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ไม่ต้องการให้ Spamassassin บล็อค

 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.