การจัดการ SPAM Email
 
 
      การจัดการ SPAM Email เป็น Tools ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน e-mail จัด
การกับ e-mail ที่เป็น spam ได้ตามความต้องการ โดยมีหลายตัวเลือกใน
จัดการ email ที่เป็น spam ออกจาก server ไม่ให้เข้าไปอยู่ใน Inbox
เพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญใจ ในการใช้งานระบบ email ของคุณ
 
      โดยการจัดการนี้จะมีผลต่อการใช้งานผ่านระบบ WebBase Email
ซึ่งระบบ จะทำการแก้ไข หัวข้อของ email ที่เป็น Spam ให้มีคำ [SPAM]
ขึ้นต้น
 
      ขั้นตอนการจัดการ SPAM Email สามารถทำได้ดังนี้
 
รูปที่. 1  
 
                              1. ทำการ Login เข้าระบบของ User ที่จะทำการจัดการ Spam email โดยให้ทำการปิด Internet Explror Browser แล้วพิมพ์ดังนี้
                              http://www.yourdomain.com/user โดย yourdomain.com คือ โดเมน เนม ของคุณเอง
 
                              2. จะปรากฏหน้าจอ Login ดังรูปที่ 1 โดยในช่องต่าง ๆ ให้ใส่ค่าดังนี้
                                  2.1 Login คือ ชื่อ email account ของคุณโดยใส่เฉพาะชื่อ account
                                  2.2 Domain คือ ชื่อ โดเมน เนม ขอคุณ โดยปกติจะมีปรากฏให้อยู่แล้ว
                                  2.3 Password คือ รหัสผ่านสำหรับ email ของคุณ
   
      แสดงหน้าที่ 1 | 5    Next    
       1 | 2 | 3 | 4 | 5  
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.