การจัดการ SPAM Email
 
 
      การจัดการ SPAM Email เป็น Tools ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน e-mail ในการ
กรอง e-mail ที่เป็น spam ไม่ให้เข้าไปอยู่ใน Inbox ของคุณ เพื่อไม่ให้เกิด
ความรำคาญใจในการใช้งานระบบ
 
      โดยการจัดการนี้จะมีผลต่อการใช้งานผ่านระบบ WebBase Email
ซึ่งระบบ จะทำการแก้ไข หัวข้อของ email ที่เป็น Spam ให้มีคำ [SPAM]
ขึ้นต้น
หมายเหตุ สำหรับท่านที่ใช้งาน Outlook ข้ามไปดูวิธีการเซต หน้าที่ 3. เลยครับ
 
      ขั้นตอนการจัดการ SPAM Email สามารถทำได้ดังนี้
 
      1. ทำการ Login เข้าระบบของ WebBase Email ที่จะทำการจัดการ Spam email
      โดยให้ทำการปิด Internet Explror Browser แล้วพิมพ์ดังนี้
     http://www.yourdomain.com/mewebmail
      โดย yourdomain.com คือ โดเมน เนม ของคุณเอง
รูปที่. 1  
 
                              2. จะปรากฏหน้าจอ Login ดังรูปที่ 1 โดยในช่องต่าง ๆ ให้ใส่ค่าดังนี้
                                  2.1 E-mail คือ ชื่อ email account ของคุณ
                                  2.2 Password คือ รหัสผ่านสำหรับ email ของคุณ
   
                              3. เมื่อทำการ login เข้าระบบ WebBase Email เรียบร้อยแล้วจะเป็นดังรูปที่ 2 ให้ทำการ คลิ๊กที่ เมนู Options
  เพื่อเข้าสู่ระบบ จัดการ Spam email
   
รูปที่. 2
   
      แสดงหน้าที่ 1 | 5    Next    
       1 | 2 | 3 | 4 | 5  
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.