การนำข้อมูลขึ้น server ด้วยโปรแกรม WS_FTP Pro เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม
 
     WS_FTP Pro เป็นโปรแกรมอีกตัวหนึ่งหนึ่งที่ใช้ในการ Upload
ข้อมูลไปยัง Serve ซึ่งมีความสามารถในการอัปโหลด, เปลี่ยนชื่อไฟล ,
ลบไฟล , คัดลอกไฟล์ เปลี่ยนแปลง permission เป็นต้น WS_FTP Pro
เป็นโปรแกรมประเภทShareware ของบริษัท Ipswitch, Inc. โดยสามารถ
ทดลอง Download มาทดลองใช้ก่อนได้จาก www.ipswitch.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่. 1  
   
      ขั้นตอนการใช้งาน WS_FTP Pro [ version 7.5 ]
1. เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะปรากฎ หน้าตาตามรูปที่. 1
2. ให้คลิกที่CreateSite เพื่อสร้าง connection ใหม่จะปรากฏตามรูปที่ 2
    ช่อง Name ให้ใส่ชื่อ Domain Name ของเรา แล้วคลิก Next
      เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
3. Host Name or IP Address ให้ใส่ชื่อ FTP Server หรือ ip address
ก็ได้ ตัวอย่าง Domain Name ชื่อ yourdomain.com FTP Server เป็น
ftp.yourdomain.com เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
รูปที่. 2  
     
        แสดงหน้าที่ 1 | 4  Next    
        1 | 2 | 3 | 4
   
 
 
 
Home  |  About us  |  Hosting Unix   |  Hosting Windows  |  Domains  |  Contacts   |  Support   Our Clients
Copyright © 2003 - 2017 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd.