เงื่อนไขและรายละเอียดการคืนเงิน
 

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ ของ ThaiEasyHost.com

กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการ ก่อนนะคะ
 
  เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน thaieasyhost.com ว่า " ThaiEasyHost.com "
  และแทนตัวท่านว่า " ผู้ใช้บริการ " โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ thaieasyhost.com ดังนี้
   
1. ThaiEasyHost.com รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ (วันที่ Setup Hosing) โดยทั้งนี้
  ThaiEasyHost.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้
  ค่า Setup Hosting ระบบ 250 บาท (ไม่มีการยกเว้น ทุกกรณี)
  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .com, .net, .org 481.50 บาท หรือ .biz, .info 695.50 บาท
  ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th, .ac.th, go.th, .in.th 1,926 บาท
  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 30 บาท / 1 รายการ
2. ระยะเวลาการคืนเงิน สมาชิกจะได้รับเงินคืน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมาชิก ได้แจ้งแจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ
3. สมาชิกสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม (กรณีจดใหม่) นั้นๆ ได้ต่อไปอีกจนครบปี นับจากวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่ง ThaiEasyHost.com ยินดีบริการ
  แก้ไขข้อมูล DNS ให้ชี้ไปยัง Hosting แห่งใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
4. ThaiEasyHost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
.  
   
thai host Copyright © 2003 - 2011 ThaiEasyHost.com, A division of Servebase Communication Co.,Ltd. thaihosting