การใช้งาน DirectAdmin Control Panel

 วิธีการเข้าใช้งาน Direct Admin Control Panel

โดยสามารถเข้าระบบ control panel ได้โดย พิมพ์ที่ address bar ของโปรแกรม browser โดย https://www.yourdomain.com:2222
-หากท่านใช้งาน
IE เมื่อเข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าเตือนขึ้นมาดังรูป ให้กดคำว่า More Information > Go on to the webpage (Not Recommended)

da0

-หากท่านใช้งาน Chrome เมื่อเข้ามาแล้ว จะปรากฏหน้าเตือนขึ้นมาดังรูป ให้กดคำว่า ขั้นสูง > ไปยัง IP Server (ไม่ปลอดภัย)
da02

 

-เมื่อเข้าสู่หน้า Login สำเร็จ ให้กรอก User และ Password ตามที่ทางเราส่งให้ เพื่อเข้าระบบ

da3

 

เมื่อเข้ามาสู่ระบบ Direct Admin Control Panel เรียบร้อย จะมีลักษณะ ดังรูป. โดยระบบการจัดการ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆดังนี้  

- Your Account เป็นส่วนของการจัดการ ระบบของ User account  ต่างๆที่เข้าใช้งานระบบต่าง เช่น Ftp Account, MySql Account และอื่นๆ 

- Email Management เป็นส่วนของการจัดการระบบ Email Account ตั้งแต่การสร้าง ลบ แก้ไขและ อื่นๆ 

- Advance features เป็นส่วนระบบเพิ่มเติมการทํางานรูปแบบต่างๆ  ที่ระบบสามารถจัดทําให้ได้เช่น ทํา redirect หน้าเว็บไซต์ไปที่ต่างๆ  เข้าสู่ระบบ phpMyAdmin เป็นต้น 

da4

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา