วิธีการสร้าง USER FTP ด้วย FTP Management

FTP Management เป็นเครื่องมือที่สร้าง FTP Account ซึ่งจะสามารถสร้าง User Account ไว้ใช้ สําหรับการเชื่อมโยงกับ Server ด้วย Protocol ftp
โดยสามารถ ใช้งานผ่านโปรแกรม Ftp ต่างๆ เช่น FileZilla Cute ftp , Ws ftp หรือ Dreamweaver ไว้เพื่อทําการ upload file ต่างขึ้น server

DA FTP1

รูปที่. 1
1.เริ่มต้นการใช้งานให้ไปที่ เมนู FTP Management เมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏดังรูปที่ 2

DA FTP2รูปที่. 2
2.การสร้าง user ftp โดยที่ทําการ click ไปที่ Create FTP account จะเข้าสู่ระบบการสร้าง User ftp

DA FTP3

รูปที่ 3
3.ให้กรอก user ftp และ password ตามตัวอย่างรูปที่ 3. และรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

Domain : Ftp account with the root directory in the domains home directory (one up from the public_html) ( เป็นการสร้าง user ftp ที่ทําการสร้าง root directory ขึ้นมาใหม่เป็นของตัวเองอย่างเช่น user root ของ Domain ได้ )
Ftp : Ftp account with the root directory in the domains public_ftp directory (เป็นการสร้าง user ftp ที่สามรถ connect เข้าสู่root directoryได้ )
User : Ftp account with the root directory as the users name in the public_html directory ( เป็นการสร้าง user ftp ที่สามรถ connect เข้าสู่ directory ของ user นั้นๆเองได้ไม่สามารถเข้า root directory ได้ )
Custom : /home/username ( เป็นการสร้าง user ftp ที่สามารถ connect เข้าสู่ directory ที่กําหนดเองได้ )

DA FTP4

รูปที่ 4
4.เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยทําการกดที่ปุ่ม create เมื่อระบบดําเนินการสร้างเรียบร้อย จะแสดงหน้าต่าง List user ftp ซึ่งจะแสดงuser ftp ที่เราได้สร้างไว้แล้วขึ้นมาในรายการ ตามรูปที่ 4.

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา