เพิ่มการกรอง SPAM Email ด้วย keyword ที่เราต้องการ

การกรอง SPAM ด้วย SPAM Filters ขั้นตอนการตั้งค่า มีวิธีการดังนี้

spamassasinรูปที่ 1

1. เข้าที่เมนู SPAM Filters

 

spam1

รูปที่ 2

2. จะมีเมนูปรากฏขึ้นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Block a specific e-mail address : กำหนดชื่ออีเมล์ที่ต้องการบล็อค
Block mail from an entire domain : กำหนดชื่อโดเมนที่ต้องการบล็อค
Block all e-mail containing the word : บล็อคเมล์โดยใช้คำในการกรอง
Block all e-mail larger then : กำหนดให้บล็อคเมล์ที่มีขนาดมากกว่าที่ที่กำหนด (หน่วยเป็น Kb : 1024Kb = 1Mb)
Enable adult filter : คลิก Enable เพื่อเปิดการกรองอีเมลที่มีชื่อส่อไปทางเนื้อหาผู้ใหญ่
Action for filter matches : เป็นการเลือกวิธีการจัดการอีเมล์ที่ถูกกรองจากด้านบน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- Drop Email : ลบทันที
- Send to spambox : ย้ายไปที่ Spambox

 

spam2

รูปที่ 3

3. หากเราเลือกการตั้งค่าจากด้านบนแล้ว จะปรากฏรายการใน Filter โดยเราสามารถลบรายการได้จากที่นี่

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา