การป้องกัน SPAM Email ด้วย Spamassassin

 Spamassassin Setup ขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่า Spamassassin มีดังนี้

spamassasin

รูปที่ 1

1. เข้าที่เมนู Spamassassin Setup

spamassasin0

รูปที่ 2

2. เปิดการทำงานของ Spamassassin Setup ดังรูป (หากคลิก Disable จะเป็นการปิดการทำงาน)

spamassasin1

รูปที่ 3

3. เลือกว่าจะให้ Spam Mail ไปไหน โดยมีตัวเลือกดังนี้

-Inbox (don't block it) : ให้อยู่ใน inbox (ไม่บล็อค) (สำหรับคนที่ไม่ต้องการพลาดอีเมล์ทุกฉบับ และใช้งานผ่าน outlook)
-Redirect it to the catch-all  : ย้าย spam ไปที่โฟลเดอร์ spam ใน imap
-Send the spam to the appropriate users's spam folder : ย้าย spam ไปที่โฟล์เดอร์ spam ซึ่งจะอยู่ใน Webmail (แนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้) 
-Delete the spam : ลบ Spam mail ทิ้งทันที

spamassasin2

รูปที่ 4

4. เลือกระดับของการกรอง
คำอธิบาย : คะแนนยิ่งน้อยยิ่งกรองได้ดี แต่อาจจะกรองอีเมล์ที่ไม่ใช่ spam ออกไปด้วย ส่วนคะแนนยิ่งมากยิ่งกรองได้น้อย

Low Threshold (5.0) : คะแนนต่ำ (ค่ามาตรฐาน)
Medium Threshold (7.5) : คะแนนปลานกลาง
High Threshold (10.0) : คะแนนสูง
Custom Threshold : เป็นการกำหนดคะแนนที่ต้องการเอง

spamassasin3

รูปที่ 5

5. เลือกที่จะลบ spam ที่มีคะแนนสูงหรือไม่
Yes, block all spam scoring higher than: ... (1-99, no decimals) : บล็อคอีเมล์ที่มีคะแนน spam สูงกว่าตามที่กำหนด
No,  do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section : ไม่บล็อค โดยให้ใช้ค่าระดับการกรองในหัวข้อที่ 4 เป็นตัวกำหนดแทน (แนะนำให้ใช้)

spamassasin4

รูปที่ 6

6. การกำหนดหัวข้อให้ Spam Mail
Yes, set the subject to the following : เปลี่ยนหัวจดหมายที่เป็นสแปมข้อตามที่เรากำหนด เช่น [SPAM]
No, leave the subject unchanged. : ไม่เปลี่ยนหัวข้อของ Spam Mail

spamassasin5

รูปที่ 7

7. คือการตั้งค่ากำหนดรูปแบบของเมล์ที่เป็น Spam ว่าให้เข้ามาเป็นลักษณะใด
Don't use attachments (dangerous). : ไม่ทำเป็นไฟล์แนบ แบบนี้จะอันตรายเพราะ script ที่แฝงมาใน spam อาจจะทำงานได้
Use attachments. : ทำเป็นไฟล์แนบ โดย script ที่แฝงมาจะไม่สามารถทำงานได้้ทันที
Use text-only attachments. : ทำเป็นไฟล์แนบเฉพาะข้อความเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด

spamassasin6

รูปที่ 8

8. พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ต้องการบล็อค (บรรทัดละชื่อ สามารถใช้ *แทนชื่อทั้งหมดได้)

spamassasin7

รูปที่ 9

9. พิมพ์ชื่ออีเมล์ที่ไม่ต้องการให้บล็อค (บรรทัดละชื่อ สามารถใช้ *แทนชื่อทั้งหมดได้)

spamassasin8จากนั้นกด SAVE

MoneyBack

เรารับประกันในการให้บริการ และประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา โดยทางบริษัท ฯ ยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน เมื่อลูกค้าไม่พอใจ ในการให้บริการ หรือ ประสิทธิ์ภาพของ Server ของเรา